část - part II

Práce na pobarvené stopě

    – časový limit 60 minut.   Pobarvená stopní je dlouhá  asi  500 - 600 kroků se dvěma změnami směru.

Pro založení jedné dráhy se použije 0,3 l barvy (zpravidla vepřové krve, nebo barvy ze zvěře; ze zooveterinárních důvodů se nesmí použít hovězí krev). Asi v polovině stopní dráhy je založené pobarvené lože. Lože bude označeno položenými větvičkami a větším množstvím nakapané krve (barvy). Před zahájením práce musí rozhodčí nechat vůdce vylosovat číslo barvy. Stáří stopní dráhy je minimálně 1 hod. a maximálně do 4 hod.

 

a) Práce na řemeni nebo volně

    Rozhodčí ukáží vůdci nástřel. Vůdce má po obeznání přiložit psa k nástřelu a navést psa na barvu. Pes musí sám, nebo na povel vůdce nalezenou barvu označit a sledovat stopní dráhu.  Stopu sleduje na plně rozvinutém, nejméně 5 m dlouhém řemeni, nebo volně v těsném kontaktu s vůdcem. Pracuje - li pes na řemeni, drží vůdce řemen na jeho konci a může jej pustit nebo zkrátit jen při překonávání překážky, v hustém porostu a pod. V ideálním případě by měl být pes po celou dobu práce na pobarvené stopě zalehlý v barvářském řemeni a s jistotou sledovat stopu přes lože až na konec dráhy, kde leží zhaslá zvěř. Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek, musí jej rozhodčí napomenout a za každé napomenutí se snižuje známka o jeden stupeň.  Pes má postupovat volně, klidně a má se držet pobarvené stopy, nesmí sledovat křižující stopy zdravé zvěře. Stopu zdravé zvěře může pes vůdci ukázat maximálně do vzdálenosti 20 kroků  od  pobarvené stopy, pak se pes musí vrátit zpět na pobarvenou stopu. Nevrátí-li se pes sám a vůdce nepozná, že pes nesleduje pobarvenou stopu, jsou rozhodčí povinni vůdce zastavit, ukázat vůdci barvu a povolit další práci psa na pobarvené stopě. Sejde-li pes z pobarvené stopy, může ho vůdce zastavit, oznámit tuto skutečnost rozhodčím, sám si najít barvu a psa opět na barvu nasadit a pokračovat v práci na pobarvené stopě. Vzdálí-li se pes z pobarvené stopy na vzdálenost větší než 20 kroků a vůdce nerozpozná, že pes nesleduje pobarvenou stopu musí jej rozhodčí zastavit, ukázat vůdci barvu, popřípadě směr pobarvené stopy a nechat psa pokračovat v práci. Po každé opravě práce psa rozhodčími se snižuje známka vždy o jeden stupeň. Sejde-li pes ze stopy čtyřikrát nebo práci na pobarvené stopě  nedokončí do 1 hodiny  dostává  známku 0.   Za práci volně se připočítávají až 2 body.

 

b/ Pes může pracovat  jako hlásič nebo oznamovač – hlasitý oznamovač

    Před nástupem psa k práci na pobarvené stopě musí vůdce oznámit rozhodčímu, jakým způsobem bude pes pracovat. U oznamovače musí vůdce uvést, jakým způsobem mu pes oznámí dosledovanou zvěř.

Rozhodčí ukáží vůdci nástřel. Pes musí  sám nebo na povel vůdce sledovat stopní dráhu až k loži, které je označeno asi v polovině od nástřelu.  U tohoto lože vypustí na pokyn rozhodčího vůdce psa a ten sleduje dále stopní dráhu volně. Vůdce a rozhodčí čekají u lože, až bude pes nalezenou zvěř hlásit nebo přijde její nalezení vůdci oznámit. Musí tak učinit do 15 minut od vypuštění. Sleduje-li po oznámení zbytek stopy hlasitě, vůdce i rozhodčí postupují pomalu za ním. Tuto vlastnost poznamená rozhodčí do průkazu původu psa (hlasitý oznamovač).

     Selže-li pes jako hlásič nebo oznamovač, může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat tutéž stopní dráhu od místa vypuštění na řemeni. Známka za výkon se mu však snižuje o jeden stupeň. Za práci hlásiče nebo oznamovače se k výslednému hodnocení připočítává až 5 bodů.

    Vůdcům je zakázáno vyhledávat zrakem pomocné body označující pravděpodobný směr stopy a otáčet se na stopě. Pokud rozhodčí uznají, že vůdce svého psa vede tímto způsobem, oznámí to vůdci a po třetím upozornění jsou rozhodčí povinni práci na pobarvené stopě pro sejití psa ze stopy ukončit.


Work on a blood trail

The time limit is 60 minutes. The blood trail is 500 to 600 footsteps long with two direction changes.

For setting up one trail, 0.3 liter of blood is used (usually pork or game blood; veterinary provisions forbid the use of beef blood). Approximately in the half of the trail, a blood-marked base (a place where the hurt game had briefly relaxed) is placed. The base is marked by small branches and higher amount of dripped blood. Before the work starts, the judge lets the dog leaders draw lots for the number of the blood trail. The blood trail is aged from minimum 1 to maximum 4 hours.

 a) Work on a leash or off-leash

The judge will show the leader of the dog the beginning of the trail.  The leader is then supposed to put the dog on the trail. Dogs must (on their own or after an instruction from their leader) mark the blood and follow the blood trail. Dog follows the trail on at least 5-meters-long fully unwound leash or off-leash in a close contact with its leader. If the dog works on a leash, the leader holds the end of the leash and can let go or shorten the leash only when overcoming an obstacle, in dense undergrowth etc.

Ideally, dog working on the blood trail should be the whole time of work heavily pushing against the tracking harness and follow the trail with certitude through the base to the end where the dead game is lying. If the leader of the dog be looking back to find out the direction of the blood trail from the marks, the judge reprimands him /her; each reprehension means a deduction of a point.

Dog should progress freely, calmly, and keep to the blood trail; it must not follow trails of wild game crossing the artificial blood trail. Dog is allowed to show its leader a trail of unhurt game only up to 20 steps and then it has to return to the blood trail. If the dog doesn´t return, judges have to stop the leader, show him/her the blood trail and let the dog keep on working on it. When the dog leaves the blood trail, the leader can stop it, inform the judges about the situation, find the blood trail on his/her own, and put the dog on the blood trail again. If the dog gets more than 20 steps from the blood trail and its leader fails to recognize it, the judges must stop him/her, show him/her the blood or the direction of the blood trail and let the dog work again. Each correction by the judges means deduction of a point. Should the dog leave the trail four times or should it fail to reach the end of it within an hour, it gets 0 points. Off-leash work is evaluated by up to 2 points.

 

b/ Dog can work also as “barker” or “announcer” – “loud announcer”

Before putting the dog on the blood trail, the leader must announce to the judge in which mode the dog will work. In case the dog is “announcer” (after finding the game it returns to the leader and announces the finding), the leader informs the judge how the dog will announce the found game.

The judge shows the leader the beginning of the trail. Dog must (on its own or after the instruction of the leader) follow the trail as far as the base (marked approximately in the half of the trail). Upon an instruction of the judge, the leader lets the dog off-leash at the base and the dog keeps working the trail. The leader and the judge wait by the base till the dog barks by the game or comes to announce finding of the game to its leader. The dog must do so within 15 minutes from being let off-leash. If the dog follows the trail barking, the leader and the judge slowly follow it. The judge records the fact into the dog´s pedigree (“loud announcer”).

If the dog fails as “announcer”, its leader can ask the judge to let the dog work the same trail on leash. However, one point is deducted from the final evaluation. If the dog works as “announcer” or “barker”, the evaluation can be up to 5 points higher.

Leaders are forbidden to look for signs marking the direction of the trail or turn around on the trail. If the judges decide the leader is leading its dog in this manner, they announce it to him/her; after third reprehension the judges have to stop the work on blood trail.